การสูญเสียการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินส่วนใหญ่มีสาเหตุอายุที่สูงขึ้น  แต่ยังมีสาเหตุอื่นๆ  อีกที่ทำให้สูญเสียการได้ยิน  เช่น  การติดเชื้อในขณะตั้งครรถ์  การคลอดบุตรยาก  กรรมพันธุ์  เป็นต้น  ซึ่งในรายที่ยังเซลล์ประสาทรับการได้ยินหลงเหลืออยุ่  สามารถใช้เครื่อ งช่วยฟังในการแก้ปัญหาการได้ยินได้  แต่ในกรณีที่   ไม่มีเซลล์ประสาทเหลืออยู่เลย  ต้องผ่าตัดฝังประสาทอหูเทียมเพื่อทดแทนเซลล์ประสาทการได้ยินที่สูญเสียไป

การแก้ปัญหาการได้ยิน

-ตรวจวัดระดับการได้ยินจาก  การนำเสียงทางอากาศและนำเสียงผ่านทางกระดูก

-ประเมินผลการแปลวามหมาย  ของเสียงที่ได้ยิน

-แก้ไขปัญหาการได้ยิน  ด้วยเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล 100%

-ประเมินผลการได้ยิน  เมื่อใช้เครื่องช่วยฟัง

-วิเคราะห์  และตั้งโปรแกรมเครื่องช่วยฟัง  โดยระบบคอมพิวเตอร์

-การปรับตั้งเครื่องช่วยฟังดิจิตอลด้วยคอมพิวเตอร์  ทำให้สามารถปรับระดับเสียงของเครื่องช่วยฟัง  ตามระดับการสูญเสียการ     ได้ยิน  ได้อย่างเหมาะสม

 

Visitors: 127,883