อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน

อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน
รศ.กฤษณา  เลิศสุขประเสริฐ
ชุลีพร  กุลยานนท์

บุคคลที่มีความผิดปกติของการได้ยิน  หรือที่เราเรียกว่า หูตึง หูหนวก จะไม่สามารถรับรู้เสียงได้เหมือนคนปกติ ไม่สามารถโต้ตอบสื่อความหมายด้วยการฟังและการพูด  ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก  ทำให้มีอุปกรณ์ช่วยการได้ยินชนิดต่างๆ หลายอย่าง  แต่ละชนิดมีระบบการทำงานและจำกัดแตกต่างกัน  โสต  ศอ นาสิกแพทย์และรักแก้ไขการได้ยินจึงจำเป็นต้องเลือกใช้อุปกรณ์ตามความเหมาะสม  สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการได้ยินแต่ละราย  ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยินคือ  การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการได้ยินให้สามารถรับรู้สัญญาณเสียง  เกิดความเข้าใจและโต้ตอบสื่อความหมายได้ในสังคมที่ใช้การฟังและการพูดอย่างไรก็ตาม  โรคหูที่เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยมีความผิดปกติของการได้ยินในแต่ละคนแตกต่างกัน  บางโรคแพทย์สามารถทำการรักษาให้หายและทำให้การได้ยินกลับคืนสู่สภาพปกติได้  จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน  นอกจากนั้น  สาเหตุความผิดปกติของการได้ยินอาจเกิดจากโรคที่เป็นอันตรายเช่นเนื้องอกของประสาทหู เป็นต้น  ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการได้ยินทุกรายจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากโสต ศอ นาสิกแพทย์  ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ช่วยฟัง

อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน
แบ่งออกเป็น  3 ประเภท ใหญ่ๆ ดังนี้
1. อุปกรณ์ช่วยการได้ยินที่ใช้ภายนอก ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง  ประกอบด้วย
  1.1 เครื่องช่วยฟังชนิดฟังเสียงทางอากาศ
  1.2 เครื่องช่วยฟังชนิดฟังเสียงทางกระดูก
2. อุปกรณ์ช่วยการได้ยินที่มีส่วนประกอบฝังอยู่ในร่างกายบริเวณหูและส่วนที่อยู่ภายนอกหู  ซึ่งมีชนิดที่นิยมกันในปัจจุบัน  ได้แก่
  2.1 หูชั้นในเทียม
  2.2 เครื่องรับฟังเสียงผ่านกระดูกบริเวณหลังใบหู
3. อุปกรณ์ช่วยการได้ยินอื่นๆ ตัวอย่างเช่น
  3.1 เครื่องกลบเสียงรบกวน
  3.2 เครื่องช่วยการรับรู้โดยการสั่นสะเทือน

Visitors: 127,871