บริการตรวจการได้ยิน

ศูนย์การได้ยิน ดีเมด
มีบริการตรวจการได้ยินสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่หลากหลาย เพื่อการวินิจฉัยอาการที่แม่นยำสำหรับรักษาและฟื้นฟูในลำดับต่อไป

  • บริการตรวจการได้ยินทางอากาศ (Air Conduction)
  • บริการตรวจการได้ยินทางกระดูก (Bone Conduction Test)
  • บริการตรวจสภาพหูชั้นกลาง
  • บริการตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (ABR : Auditory Brainstem Response) 
  • และบริการตรวจหาระดับการได้ยินจากก้านสมอง (ASSR : Auditory Steady State Response)

          

 

Visitors: 130,143