บริการตรวจการได้ยิน

ศูนย์การได้ยิน ดีเมด มีบริการตรวจการได้ยินสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่หลากหลาย เพื่อการวินิจฉัยอาการที่แม่นยำสำหรับรักษาและฟื้นฟูในลำดับต่อไป

  • บริการตรวจการได้ยินทางอากาศ(Air Conduction)
  • บริการตรวจการได้ยินทางกระดูก(Bone Conduction Test)
  • บริการตรวจสภาพหูชั้นกลาง
  • บริการตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง(ABR : Auditory Brainstem Response) 
  • และบริการตรวจหาระดับการได้ยินจากก้านสมอง(ASSR : Auditory Steady State Response) 

 

Visitors: 107,919