บริการตรวจการได้ยิน (Audiometry Service)

          ศูนย์การได้ยินเดียร์ให้บริการตรวจการได้ยินอย่างแม่นยำ 

  1. ห้องตรวจการได้ยิน

           เนื่องจากการตรวจการได้ยินคือการตรวจหาระดับความดังของเสียงที่เบาที่สุดที่คนคนนั้นจะสามารถได้ยิน  ( Hearing threshold ) การตรวจควรกระทำในห้องเงียบ สำหรับสถานที่ตั้งของห้องตรวจการได้ยิน  ท่านควรให้ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงรบกวนต่างๆ เช่น ท่อน้ำทิ้งของอาคาร  ลิฟท์ ทางเดินร่วมของอาคาร  

  1. เครื่องตรวจการได้ยิน

          เครื่องตรวจการได้ยินต้องมีคุณภาพสูงได้มาตรฐานควรหลีกเลี่ยงเครื่องมือที่มีปุ่มหมุนหรือมีสวิทซ์ต่างๆ  ที่ก่อให้เกิดเสียงดังเวลาใช้งาน เพราะจะช่วยให้ผู้ป่วยเดาการตรวจจากเสียงรบกวนเหล่านี้ได้ ทำให้ผลการตรวจเชื่อถือไม่ได้  

  1. ผู้ตรวจการได้ยิน

           ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ตรวจการได้ยิน 2 ระดับ คือ นักโสตสัมผัสวิทยา ( Audiologist )  และพนักงานวิทยาศาสตร์ตรวจการได้ยิน     

การตรวจการได้ยินแบ่งออกเป็น  ประเภทใหญ่ๆ  ได้แก่ การตรวจการได้ยินด้วยส้อมเสียงและการตรวจการได้ยินด้วยเครื่องตรวจไฟฟ้า  ( Audiometer ) 

การตรวจการได้ยินด้วยส้อมเสียง

          จุดมุ่งหมายของการตรวจการได้ยินด้วยส้อมเสียง   เพื่อแยกชนิดของความผิดปกติทางการได้ยินว่าเป็น Conductive hearing loss  หรือ  Sensorineural hearing loss  ตามปกติการตรวจวิธีนี้แพทย์จะใช้ส้อมเสียงความถี่ 512 Hz  แต่นักตรวจการได้ยินอาจทดสอบได้โดยใช้เครื่อง Audiometer โดยตั้งเครื่องมือให้เสียงออกทาง  Bone vibrator  ความถี่ 500 Hz และความดัง 35 dB  ก็สามารถนำไปทดสอบแทนส้อมเสียงได้  สำหรับวิธีการตรวจที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้จะพูดถึงการตรวจที่นิยมใช้ 2 วิธี คือ  Weber test  และ  Rinne test

LINE@dmed
เบอร์โทร
email
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้านการแก้ไขปัญหาการได้ยินแบบครบวงจร